تَرْکْ/گذاشتن/و/رفتن

ثریا/کیانی

۱۴/تا/۲۸/خرداد/۱۳۹۸

یه وقتی برمی‌گردی و زندگی‌ت رو نگاه می‌کنی… می‌بینی کلیشه‌های‌درست‌زندگی‌کردن چه‌جوری دست و پات رو بستن. تو در چارچوب زندگی هستی و همه‌ی چیزهایی که به زندگی وصلت می‌کنه، با طناب‌های نامرئی محدودت می‌کنه. اون‌روز بود که من تصمیم گرفتم همه‌ی اون خوشبختی‌های تجویز‌شده رو کنار بذارم، ببُرم و دوباره شروع کنم. رؤیاهام رو زندگی کنم، بدون هیچ کلیشه‌ای. زندگیِ بدون مرز! شجاع باشم و از حریم امن بیرون بیام و تجربه کنم و حریم امن پویا و در حرکت و جدیدی رو پیدا کنم؛ یه جای دور، یه جای بکر، یه جایی که بتونم همه‌چیز رو دور بریزم و خودم باشم. بسازم؛ با دست‌های خودم، با رؤیاهای خودم، از دل خاک.

اون‌روز هیچ تصوری از جایی که امروز هستم نداشتم؛ اون‌روز می‌رفتم که رها بشم.

باید عادت‌هام رو کنار می‌ذاشتم و باز می‌آموختم باورهام رو.

با طلوع خورشید زندگی رو شروع و با غروب به پایان برسونم؛ و سفالینه‌هایی بسازم که از آشتی من با طبیعت نشأت گرفته باشه؛ همراه با خیال‌هام…

 

ثریا کیانی

01- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
02- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
03- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
04- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
05- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
06- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
07- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – – 15x15cm, Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
08- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
09- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
10- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
11- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
12- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
13- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
14- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
15- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
16- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
17- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
19- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
20- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
21- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
22- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery