اتاق/علیرضا

عليرضا/اسپهبد

۲۹/شهریور/تا/۱۲/مهر/۱۳۹۸

«تنها كاری كه عاشقانه و از روی تعهد دوست دارم،‌ نقاشی است و نگاه‌کردن به واقعیت در عرصه‌ی گشوده‌دیدن و دریافتن آن‌چیزی كه می‌خواهد خود را با تمام آشكارگی‌اش پنهان كند.

و اما من اين واقعيت را همچون تعهدى پذیرفته‌ام كه بی‌تفاوت و خنثى نمانم كه از نقاشى تنها زينت ديوار نسازم و همه‌ی توانایی‌هایم را صرفاً در نمايش توانمندى هدر ندهم. دل‌مشغولی من هميشه اين است؛ در جهانى كه آدمى در تلاش حماسى خود در كار خلق روابط انسانى، پاى بر زمین استوار كرده است، هنر اين والاترين شيوه‌ی زيست آدمى، چه براى منِ نقاش و چه براى شماى بيننده، چه دارد و چه خواهد داشت، اگر فريب بازى با فرم و ساختار و ابزار، آن را از هنرمند و انسان تهى كند.»

علیرضا اسپهبد

1- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 28×20.5 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
2- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 13.5x21cm – 1382 – Courtesy of INJA Gallery
3- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 14×10.5cm – 1382 – Courtesy of INJA Gallery
4- Alireza Espahbod – Pen on paper – From the grow series – 15x22cm – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
5- Alireza Espahbod – Fineline Pen on paper – Untitled – 21.5x24cm – 1352 – Courtesy of INJA Gallery
6- Alireza Espahbod – Fineline Pen on paper – Untitled – 21×14.5cm – 1352 – Courtesy of INJA Gallery
7- Alireza Espahbod – Fineline Pen on paper – Untitled – 21×26- 1350 – Courtesy of INJA Gallery
8- Alireza Espahbod – Fineline Pen on paper – Untitled – 21×26- 1355 – Courtesy of INJA Gallery
9- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
10- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
11- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
12- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
13- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
14- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
15- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
16- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
17- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
18- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 21×33 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
19- Alireza Espahbod – Finelinepen on paper – Untitled – 22.5×25 – 1352 – Courtesy of INJA Gallery
20- Alireza Espahbod – Finelinepen on paper – Untitled – 22.5×27 – 1353 – Courtesy of INJA Gallery
21- Alireza Espahbod – Finelinepen on paper – Untitled – 23×19 – 1351 – Courtesy of INJA Gallery
22- Alireza Espahbod – Finelinepen on paper – Untitled – 24.5×16 – 1351 – Courtesy of INJA Gallery
23- Alireza Espahbod – Finelinepen on paper – Untitled – 24.5×20 – 1351 – Courtesy of INJA Gallery
24- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 24×30 – 1367 – Courtesy of INJA Gallery
25- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 25.5×18.5 – 1354 – Courtesy of INJA Gallery
26- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 25.5×38 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
27- Alireza Espahbod – Pen on paper – Untitled – 25.5×38 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
28- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 26.5×20 – 1349 – Courtesy of INJA Gallery
29- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 27.5×22 – 1349 – Courtesy of INJA Gallery
30- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 27×39.5 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
31- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 28×20.5 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
32- Alireza Espahbod – Pencil on paper – Untitled – 28×20.5 – 1356 – Courtesy of INJA Gallery
33- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 28×20 – 1349 – Courtesy of INJA Gallery
34- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 29.5×21 – 1350 – Courtesy of INJA Gallery
35- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 29.5×21 – 1354 – Courtesy of INJA Gallery
36- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 30×21 – 1349 – Courtesy of INJA Gallery
37- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 30×21 – 1354 – Courtesy of INJA Gallery
38- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Untitled – 34×18 – 1350 – Courtesy of INJA Gallery
39- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – From The Grow series – 34×23 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
40- Alireza Espahbod – Color pencil on cardboard – Untitled – 50×38 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
41- Alireza Espahbod – Color pencil on cardboard – Untitled – 50×38 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
42- Alireza Espahbod – pencil on paper – Untitled – 54.5×38 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
43- Alireza Espahbod – Color pencil on cardboard – Untitled – 55×38 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
44- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Grandmother’s portraite – 27×22 – 1342 – Courtesy of INJA Gallery
45- Alireza Espahbod – Fineline pen on paper – Grandmother’s portraite – 27×22 – 1342 – Courtesy of INJA Gallery
46- Alireza Espahbod – Color pencil on cardboard – Untitled – 55×38 – 1355 – Courtesy of INJA Gallery
47- Alireza Espahbod – Charcoal on paper – Untitled – 28×20 – 1349 – Courtesy of INJA Gallery