اتاق/ِ/علیرضا

عليرضا/اسپهبد

۲۹/شهریور/تا/۱۲/مهر‌ماه

«تنها كاری كه عاشقانه و از روی تعهد دوست دارم،‌ نقاشی است و نگاه‌کردن به واقعیت در عرصه‌ی گشوده‌دیدن و دریافتن آن‌چیزی كه می‌خواهد خود را با تمام آشكارگی‌اش پنهان كند.

و اما من اين واقعيت را همچون تعهدى پذیرفته‌ام كه بی‌تفاوت و خنثى نمانم كه از نقاشى تنها زينت ديوار نسازم و همه‌ی توانایی‌هایم را صرفاً در نمايش توانمندى هدر ندهم. دل‌مشغولی من هميشه اين است؛ در جهانى كه آدمى در تلاش حماسى خود در كار خلق روابط انسانى، پاى بر زمین استوار كرده است، هنر اين والاترين شيوه‌ی زيست آدمى، چه براى منِ نقاش و چه براى شماى بيننده، چه دارد و چه خواهد داشت، اگر فريب بازى با فرم و ساختار و ابزار، آن را از هنرمند و انسان تهى كند.»

علیرضا اسپهبد

Alireza Espahbod- 1355 – Colorpencil on cardboard
Alireza Espahbod- 1349 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod-
Alireza Espahbod – 1356 – Pencil on paper
Alireza Espahbod – 1355 – Pencil on paper
Alireza Espahbod – 1355 – Color pencil on cardboard.jpg
Alireza Espahbod – 1355 – Color pencil on cardboard –
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod – 1356 – Pencil on paper
Alireza Espahbod – 27.5x22cm – 1349 – Fineline pen on paper – 10 MT copy
Alireza Espahbod – 26.5x20cm – 1349
Alireza Espahbod – 25.5x38cm – 1356 – Pen on paper
Alireza Espahbod – 25.5x38cm – 1356 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 25.5x38cm – 1354 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 25.5×18.5cm – 1354 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 24.5x30cm – 1367 – Pencil on paper
Alireza Espahbod – 24.5x20cm – Signed verso
Alireza Espahbod – 24.5x16cm – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 22.5x27cm – 1353 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 22.5x25cm – 1352 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper —
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper –
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper –
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper –
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper –
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod – 21x33cm – 1356 – Charcoal on paper
Alireza Espahbod – 21x26cm – 1355 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 21x26cm – 1350 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 21×26.5cm – 1356 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 21×14.5cm – fineline pen on paper – 1352
Alireza Espahbod – 21.5x24cm – 1352 – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 20×11.5cm – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 15x22cm – 1355 – Pen on paper – From The Crow series
Alireza Espahbod – 15x22cm – 1355 – Pen on paper – From The Crow series
Alireza Espahbod – 14×10.5cm – Fineline pen on paper
Alireza Espahbod – 13.5x21cm – 1382 – Pencil on peper