پیش/از/آنکه/بجنبیم

محبوبه/نوروزى

۶/تا/۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۸

پيش از آنكه بجنبيم*

جزئی نگری نه فقط در شیوه‌ی اجرا بلکه در عمق بی‌پایان مفهوم زمان نیز حائز اهمیت است. اهمیت لحظه‌ی حال و همان آنی که لباس روی زمین می‌افتد، ثابت شدن زمان، واکاوی گذشته‌ای که خود زمان حال بوده و بررسی جزء به جزء زمان حالی که پیوسته درحال تبدیل به گذشته است و هیچ توانی در بازگرداندن آن نیست. گویی حفظ بقایای به‌جامانده از گذشته، تلاشی است در جهت بازیابی زمان گذشته و غوطه‌ور شدن در یک حال بی‌پایان.

“زمان حال به گذشته می‌رود پیش از آنکه بجنبیم”.*

*عنوان مجموعه برگرفته از شعرعباس کیارستمی است.

01-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2018, Courtesy of INJA Gallery
02-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 45×60, 2019, Courtesy of INJA Gallery
03-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2019, Courtesy of INJA Gallery
04-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2019, Courtesy of INJA Gallery
05-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2017, Courtesy of INJA Gallery
06-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2016, Courtesy of INJA Gallery
08-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2018, Courtesy of INJA Gallery
09-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2018, Courtesy of INJA Gallery
10-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×120, 2017, Courtesy of INJA Gallery
11-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 45×45, 2019, Courtesy of INJA Gallery
12-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 45×45, 2019, Courtesy of INJA Gallery
13-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 45×45, 2019, Courtesy of INJA Gallery
15-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×60, 2019, Courtesy of INJA Gallery
17-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 60×45, 2019, Courtesy of INJA Gallery
19-Mahboubeh Noroozi, Color pencil on cardboard, Untitled, 90×60, 2019, Courtesy of INJA Gallery