فرمایش

معصومه/عبیری/نیا

۲/تا/۱۶/اسفند/۱۳۹۸

تالار این/جا نقاشیهای معصومه عبیرینیا را با عنوان «فرمایش» نمایش میدهد.
این مجموعه شامل ۲۴ فریم نقاشی اکریلیلک روی مقوا از بشقابهای قدیمی ایرانی است که او از روی تعدادی از بشقابهای مجموعهی خودش که در طول سالیان با دقت و وسواس آنها را از شهرهای مختلف ایران جمعآوری کرده، نقاشی کردهاست.
حس و حال دلنشین این نقاشیها برای همهی ما یادآور گذشتهای نه چندان دور است و بدون شک در هر خانهای تعدادی از این بشقابها با نقش و نگارهای متفاوت وجود دارند.
معصومه عبيرىنیا متولد ۱۳۵۱ است و در تهران کار و زندگی می کند. او بهصورت تجربی به نقاشی پرداخت و از سال ۱۳۷۸ فعالیت حرفهای خود را آغاز کرد. این نمایشگاه دهمین نمایشگاه انفرادی او و اولین همکاریاش با گالری این/جا است. آثار او در بیش از ۱۵ نمایش گروهی در تهران، لندن، دبی، استکهلم و واشنگتن شرکت دادهشدهاند.

01-Masoumeh Abirinia -Untitled – 18x30cm – Acrylic on paper – 2020 – Courtesy of Inja Gallery
02 -Masoumeh Abirinia -Untitled- 19x20cm – Acrylic on paper – 2019 – Courtesy of Inja Gallery
03- Masoumeh Abirinia -Untitled- 19x21cm – Acrylic on paper – 2020 – Courtesy of Inja Gallery
04- Masoumeh Abirinia -Untitled- 20x20cm – Acrylic on paper – 2019 – Courtesy of Inja Gallery
04- Masoumeh Abirinia -Untitled- 20x20cm – Acrylic on paper – 2019 – Courtesy of Inja Gallery
05- Masoumeh Abirinia -Untitled- 21x23cm – Acrylic on paper – 2019- Courtesy of Inja Gallery
06-Masoumeh Abirinia – Untitled- 21x23cm – Acrylic on paper – 2020- Courtesy of Inja Gallery
07- Masoumeh Abirinia – Untitled- 21x23cm – Acrylic on paper – 2020-Courtesy of Inja Gallery
08- Masoumeh Abirinia – Untitled- 22x23cm – Acrylic on paper – 2019 -Courtesy of Inja Gallery
09- Masoumeh Abirinia – Untitled- 22x23cm – Acrylic on paper – 2019-Courtesy of Inja Gallery
10- Masoumeh Abirinia – Untitled- 22x30cm – Acrylic on paper – 2017 -Courtesy of Inja Gallery
12- Masoumeh Abirinia – Untitled- 25x25cm – Acrylic on paper – 2019 -Courtesy of Inja Gallery
13- Masoumeh Abirinia – Untitled- 31x37cm – Acrylic on paper – 2020-Courtesy of Inja Gallery
14- Masoumeh Abirinia – Untitled- 31x38cm – Acrylic on paper – 2020-Courtesy of Inja Gallery
15- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – Acrylic on paper – 2019 – Courtesy of Inja Gallery
16- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – acrylic on paper – 2019 -Courtesy of Inja Gallery
17- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – Acrylic on paper – 2020 -Courtesy of Inja GalleryJPG
18- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – Acrylic on paper – 2020. -Courtesy of Inja Gallery
19- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – Acrylic on paper – 2020.-Courtesy of Inja Gallery
20- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x36cm – Acrylic on paper. – 2020-Courtesy of Inja Gallery
21- Masoumeh Abirinia – Untitled- 33x37cm – Acrylic on paper – 2020 -Courtesy of Inja Gallery
22- Masoumeh Abirinia – Untitled- 37x31cm – Acrylic on paper – 2020 -Courtesy of Inja Gallery
23- Masoumeh Abirinia – Untitled- 37x37cm – Acrylic on canvas – 2013 -Courtesy of Inja Gallery
24- Masoumeh Abirinia – Untitled- Acrylic on paper – 33x36cm – 2019 -Courtesy of Inja Gallery