لبه‌ها

زهرا/قراخانی

۲۶/دی/تا/۱۰/بهمن/۱۳۹۹

«لبه ها» حاصل تأمل حدود یک سال و نیم گذشته است که بیش‌تر آن در شرایط متفاوت قرنطینه‌ی عمومی گذشت.

تماشای تأثیر و نفوذ نورها و تاریکی‌ها در فواصل میان توده‌ها و حجم‌هایی که درختان و ساختمان‌ها در چشم‌اندازهای مختلف می‌سازند، بهانه‌ای برای این تجربه‌گری شد. سؤال این بود که چطور می‌توان با مداخله در منشأ، جهت، ‌رنگ و روابط نور و تاریکی در بازنمایی، به اتمسفر جدیدی دست پیدا کرد؛ همچنین این تلاشی تجسمی بود تا علاوه بر بینایی، حس‌های دیگر را نیز به تجربه فرا بخواند؛ به طوری که بتوان رطوبت، سردی یا گرمی و شاید بوی یک فضا را با نگاه کردن به آن حدس زد و یا از این راه به حس لطیف یا تازه ای رسید.

روش به تصویر کشیدن لبه‌ی اشکال، مثل لبه‌ی درختان یا بناها در برخورد با یکدیگر و در برخورد با افق، به عنوان یک شکل انتزاعی، می‌تواند حالتی ایجاد کند که معناهای متفاوتی بسازد. معنایی که مثل جان در کالبد بنشیند تا بتواند رویا و خیالی را به زندگی وا دارد.

زهرا قراخانی
زمستان۱۳۹۹
 
این نمایشگاه با همکاری گالری امروز انجام شده است.

Izadkhast – Oil on canvas – 60x100cm – 2019
Cedars of Khajeh Petros Street – Oil on canvas – 50×65 cm – 2020
Eucalyptus Trees – Watercolor on cardboard – 35.5×21 cm – 2019
Eucalyptus Trees – Watercolor on cardboard – 34×23 cm – 2020
Roadblock – Oil on canvas – 45×70 cm – 2020
Untitled – Oil on canvas – 80×40 cm – 2019
Pools – Oil on canvas – 46×100 cm – 2020
Kharanaq – Oil on canvas – 67×147 cm – 2020
Isfahan Spinning Factory – Oil on canvas – 36.5×44 cm – 2020
Isfahan Spinning Factory – Oil on canvas – 81×65 cm – 2020
Sejzi Railaway Station – Oil on canvas – 30×39.5 cm – 2020
Garden of [Meh]abad – Oil on canvas – 70×120 cm – 2020
Garden of [Meh]abad – Oil on canvas – 60×100 cm – 2020
چیدمان/نمایشگاه
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View
Zahra Qarakhani / Edges / Installation View