رو/به/رو

امیرحسین/اسماعیلی

۱۷/آبان/تا/۱/آذر/۱۳۹۸

روبه‌رو/ لذت نگاه‌کردن

در تمامی طبیعت‌بی‌جان‌هایی که در طول تاریخ در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تولید شده‌اند، تنها یک امر مشترک است: موضوع غالب آن‌ها اشیاء و میوه‌هاست؛ بنابراین می‌توان این ژانر را نهادی برای نمایش اشتیاق و پرسش‌گری در مورد اشیاء، میوه‌ها و گل‌ها و چیستی آن‌ها دانست؛ و اساساً یکی از نیروهای اصلی ژانر طبیعت‌بی‌جان، همواره آن بوده که اشیاء و عناصر روزمره را به‌واسطه‌ی عمل نقاشانه، از نوعی پروردگی، پالودگی و کیفیت بصری برخوردار سازد.

در مسیر شکل‌گیری این آثار، در ابتدا و در انتخاب عناصر، سوژه‌ها باید به دلم می‌نشست تا بتوانم شیوه‌‌ی بازنمایی‌شان را با کیفیات و ویژگی‌های بصری‌شان متناسب سازم؛ گاه نقاشی از یک سوژه را بارها تکرار ‌می‌کردم؛ و از طرفی شیوه‌هایی را برای بازنمایی تجربه کردم که بتوانند غرابتی به اشیاء کاملاً معمولی و شاعرانگی‌ای به زندگی روزمره ببخشند؛ در این روند، تلاش داشتم طبیعت‌بی‌جان را به‌عنوان «کارگاهی» جهت آزمودن شیوه‌های مختلف نگریستن به اشیاء، میوه‌ها و گل‌ها و برخی وجوه فراموش‌شده‌ی آن‌ها در نظر بگیرم.

امیرحسین اسماعیلی

1-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 24x17cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
2-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 13X22cm-2018 – Courtesy of INJA Gallery
4-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 21x30cm- 2018 -Courtesy of INJA Gallery
5-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Cardboard – 16x23cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
6-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 19x28cm – 2018 – Courtesy of INJA Gallery
7-Amirhossein Esmaili- Golrokh & Arash – Mixed media on Cardboard – 15x26cm – 2018 – Courtesy of INJA Gallery
8- Amirhossein Esmaili- Untitled – Oil Pastel on Paper – 27x20cm – 2018 – Courtesy of INJA Gallery
9-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 24x17cm – 2018 – Courtesy of INJA Gallery
10-Amirhossein Esmaili- Untitled – Oil Pastel on Paper – 20x27cm – 2018 – Courtesy of INJA Gallery
11-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 38x52cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
12-Amirhossein Esmaili- Untitled – Oil Color on Paper – 38x28cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
13-Amirhossein Esmaili- White Chrysanthemum – Color Pencil on Paper – 40x26cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
14-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 18.5x23cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
15-Amirhossein Esmaili- Untitled – Mixed media on Paper – 33x22cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
16-Amirhossein Esmaili- Faded Flowers – Ink on Paper – 21x23cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
17-Amirhossein Esmaili- Lemons in the Blue Plate – Watercolor on paper – 23x17cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
18- Amirhossein Esmaili- Lemons in the Blue Plate 2 – Watercolor on Paper – 24.5×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
19-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 27x20cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
20-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 22.5x15cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
21-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 18.5×25.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
22-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor & Color Pencil on Paper – 26×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
23-Amirhossein Esmaili- White & Red Tablecloth – Ecoline on Paper – 19x28cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
24- Amirhossein Esmaili- No.1 – Color Pencil on Paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
25-Amirhossein Esmaili- No. 2 – Color Pencil on Paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
26-Amirhossein Esmaili- Untitled – Mixed Media on Paper – 18x28cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
27-Amirhossein Esmaili- Untitled – Mixed Media on Paper – 27x17cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
28-Amirhossein Esmaili- Shoots & Bottle – Color Pencil on Paper – 18.5x27cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
29-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 26.5x19cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
30-Amirhossein Esmaili- Untitled – Pen on Paper – 19x28cm – 2019 – Courtesy of INJA Gallery
31-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil & Water on Paper – 25×16.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
32-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 17x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
33-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 17x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
34-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 25x18cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
35-Amirhossein Esmaili- Flowers on the Table – Watercolor on paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
36-Amirhossein Esmaili- Sasan – Watercolor on Paper – 26×16.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
38-Amirhossein Esmaili- Untitled – Pen on Paper – 13.5x25xm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
40-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 27x18cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
41-Amirhossein Esmaili- Black on Black – Color Pencil on Paper – 17.5×11.5cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
42-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil and Watercolor on Paper – 30x25cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
43-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 31x21cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
44-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 28x19cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
45-Amirhossein Esmaili- Untitled – Color Pencil on Paper – 21x30cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery.Courtesy of INJA Gallery
46-Amirhossein Esmaili- Oranges on the Table – Watercolor & Color Pencil on Paper – 21x30cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
47-Amirhossein Esmaili- Untitled – Watercolor on Paper – 27×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery