رو/به/رو

امیرحسین/اسماعیلی

۱۷/آبان/تا/۱/آذر

روبه‌رو/ لذت نگاه‌کردن

در تمامی طبیعت‌بی‌جان‌هایی که در طول تاریخ در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تولید شده‌اند، تنها یک امر مشترک است: موضوع غالب آن‌ها اشیاء و میوه‌هاست؛ بنابراین می‌توان این ژانر را نهادی برای نمایش اشتیاق و پرسش‌گری در مورد اشیاء، میوه‌ها و گل‌ها و چیستی آن‌ها دانست؛ و اساساً یکی از نیروهای اصلی ژانر طبیعت‌بی‌جان، همواره آن بوده که اشیاء و عناصر روزمره را به‌واسطه‌ی عمل نقاشانه، از نوعی پروردگی، پالودگی و کیفیت بصری برخوردار سازد.

در مسیر شکل‌گیری این آثار، در ابتدا و در انتخاب عناصر، سوژه‌ها باید به دلم می‌نشست تا بتوانم شیوه‌‌ی بازنمایی‌شان را با کیفیات و ویژگی‌های بصری‌شان متناسب سازم؛ گاه نقاشی از یک سوژه را بارها تکرار ‌می‌کردم؛ و از طرفی شیوه‌هایی را برای بازنمایی تجربه کردم که بتوانند غرابتی به اشیاء کاملاً معمولی و شاعرانگی‌ای به زندگی روزمره ببخشند؛ در این روند، تلاش داشتم طبیعت‌بی‌جان را به‌عنوان «کارگاهی» جهت آزمودن شیوه‌های مختلف نگریستن به اشیاء، میوه‌ها و گل‌ها و برخی وجوه فراموش‌شده‌ی آن‌ها در نظر بگیرم.

امیرحسین اسماعیلی

47- Untitled – Watercolor on Paper – 27×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
45- Untitled – Color Pencil on Paper – 21x30cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery.Courtesy of INJA Gallery
44- Untitled – Color Pencil on Paper – 28x19cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
43- Untitled – Color Pencil on Paper – 31x21cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
42- Untitled – Color Pencil and Watercolor on Paper – 30x25cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
41- Black on Black – Color Pencil on Paper – 17.5×11.5cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
40- Untitled – Watercolor on Paper – 27x18cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
38- Untitled – Pen on Paper – 13.5x25xm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
36- Sasan – Watercolor on Paper – 26×16.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
35- Flowers on the Table – Watercolor on paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
34- Untitled – Watercolor on Paper – 25x18cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
33- Untitled – Watercolor on Paper – 17x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
32- Untitled – Watercolor on Paper – 17x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
31- Untitled – Color Pencil & Water on Paper – 25×16.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
30- Untitled – Pen on Paper – 19x28cm – 2019 – Courtesy of INJA Gallery
29- Untitled – Color Pencil on Paper – 26.5x19cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
28- Shoots & Bottle – Color Pencil on Paper – 18.5x27cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
27- Untitled – Mixed Media on Paper – 27x17cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
26- Untitled – Mixed Media on Paper – 18x28cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
25- No. 2 – Color Pencil on Paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
24- No.1 – Color Pencil on Paper – 18.5x26cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
23- White & Red Tablecloth – Ecoline on Paper – 19x28cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
22- Untitled – Watercolor & Color Pencil on Paper – 26×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
21- Untitled – Watercolor on Paper – 18.5×25.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
20- Untitled – Watercolor on Paper – 22.5x15cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
19- Untitled – Color Pencil on Paper – 27x20cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
18- Lemons in the Blue Plate 2 – Watercolor on Paper – 24.5×18.5cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
17- Lemons in the Blue Plate – Watercolor on paper – 23x17cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
16- Faded Flowers – Ink on Paper – 21x23cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
15- Untitled – Mixed media on Paper – 33x22cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
14- Untitled – Watercolor on Paper – 18.5x23cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
13- White Chrysanthemum – Color Pencil on Paper – 40x26cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
12- Untitled – Oil Color on Paper – 38x28cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
11- Untitled – Watercolor on Paper – 38x52cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery
10- Untitled – Oil Pastel on Paper – 20x27cm – 2018 – 1.200.000 toman
9- Untitled – Watercolor on Paper – 24x17cm – 2018 – 1.200.000 toman
8- Untitled – Oil Pastel on Paper – 27x20cm – 2018 – 1.000.000 toman
7- Golrokh & Arash – Mixed media on Cardboard – 15x26cm – 2018 – 1.000.000 toman
6- Untitled – Color Pencil on Paper – 19x28cm – 2018 – 1.200.000 toman
5- Untitled – Watercolor on Cardboard – 16x23cm – 2018 -Courtesy of INJA Gallery
4- Untitled – Color Pencil on Paper – 21x30cm- 2018 -Courtesy of INJA Gallery
2- Untitled – Color Pencil on Paper – 13X22cm-2018 – Courtesy of INJA Gallery
1- Untitled – Watercolor on Paper – 24x17cm – 2019 -Courtesy of INJA Gallery