گل/تناقض/ناب

نمایشگاه/گروهی

۹/تا/۳۰/فروردین/۱۳۹۸

نافهی عفیف پرچمها، دهان شهوانی دُوری رگبار

سرشار، اما تهی از هر آیندهای

زبانهی آتش، پیالهی سکوت و نور

پرهیب پرنوسان شکل (گاه بینقص و زلال)

همدم تاریکیهای شبانه، همدست روز

نشسته به بوران، هوسانگیز و عریان به زیر پرتوهای سوزان

گُل، ای «تناقض ناب»

تو هر دم زاده میشوی، هر دم میمیری

Farshido(Farshid Larimian)
Farsam Sangini
Farnaz Rabieijah
Behnaz Ghassemi
Aliyar Rasti
Amir Jadidi
Elnaz Bandegi
Bahman Jalali
Fataneh Foroghi_  Oil on canvas
Katayoun Valamanesh
Parvaneh Etemadi
Zahra Ghyasi
Vahid Mirza Mohammadi
Shohreh Mehran
Sasan Abri
Bijan Saffari
Aidin Aghdashloo
Ali Golestaneh
Aliakbar Sadeghi
Ahoo Hamedi
Abolghasem Saeedi
Abbas Latifi