زمهرير

نسرین/قره/داغی

۲۰/دی/تا/۴/بهمن/۱۳۹۸

هستی به واسطه‌ی نور، در دیدگان ما موجودیت مییابد. نور، منشأ تمام لذتهای دیداری و تجسمیست که به تعبیر من نمادیست از امید.
وقتی خفقان در پرده‌های مهاندودِ تاریک میپیچد و اشیایی که به آنها تعلق دارم، همراه من هستند، به موجودیتشان خیره میشوم و سعی میکنم در دل تاریکی خطوطی از حضورشان بازیابم و آنگاه که چشمانم با تیرگی اُخت میشود، میبینمشان…

نوری که در تاریکترین لحظه‌ها وجود دارد و بازتابِ حضور مبهم تعلقات من است؛
شعلهای در «زمهریر»؛ کمسو اما قابل رؤیت.

نسرین قره داغی
دیماه ۱۳۹۸

01-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-100×260- Courtesy Of Inja Gallery
02-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-80×260- Courtesy Of Inja Gallery
03-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-70×120- Courtesy Of Inja Gallery
04-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-80×60- Courtesy Of Inja Gallery
05-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-100×70- Courtesy Of Inja Gallery
06-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-120×70- Courtesy Of Inja Gallery
07-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-120×70- Courtesy Of Inja Gallery
08-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-120×70- Courtesy Of Inja Gallery
09-Nasrin Gharahdaghi-Untitled-Acrylic on Canvas-2019-24×17.5- Courtesy Of Inja Gallery