زندگی/خاموش

نمایشگاه/گروهی

۲/تا/۲۳/آذر/۱۳۹۷

“طبیعت بیجان” نقاشی از اشیای بی‌جان نیست. اشیا نه تنها به خودی‌خود زنده‌اند بلکه زندگی‌ها بر تن آن‌ها رسوب کرده است؛ آن‌ها برشی از زندگی‌نامه‌‌ی آدم‌ها و ماجرای دوران‌ها هستند. یعنی خودشان هستند و فراتر از خودشان.

شاید نباید Still Life را «طبیعت بیجان» ترجمه کرد. چنین درکی مانع از دریافت روح و “زندگی خاموش” اشیا است.

01-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 60×85, 1967, Courtesy of INJA Gallery
02-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 60×85, 1963, Courtesy of INJA Gallery
03-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 60×85, 1960, Courtesy of INJA Gallery
04-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 90×125, 1963, Courtesy of INJA Gallery
05-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 90×125, 1962, Courtesy of INJA Gallery
06-Ali Peyjam, Oil on Canvas, Untitled, 60×85, 1965, Courtesy of INJA Gallery
07-Ahmad Amin Nazar, Untitled, 96×122, Courtesy of INJA Gallery
08-Hossein Ali Zabehi,Oil on canvas , Untitled, 60×50, 2017, Courtesy of INJA Gallery
09-Hossein Ali Zabehi,Oil on canvas , Untitled, 60×50, 2018, Courtesy of INJA Gallery
10-Jahangir Shahdadi, Oil on canvas , Untitled, 40×60, 1985, Courtesy of INJA Gallery
11-Shahla Hosseini, Color pencil on paper , Untitled, 50×65, 1990, Courtesy of INJA Gallery
12-Amin Nourani, Oil on canvas , Untitled, 91×122, 2007, Courtesy of INJA Gallery
13-Shohreh Mehran, Oil on canvas , Untitled, 50×70, 2018, Courtesy of INJA Gallery
14-Shohreh Mehran, Oil on canvas , Untitled, 50×70, 2018, Courtesy of INJA Gallery
15-Iman Afsarian, Oil on canvas , Untitled, 65×70, 1999, Courtesy of INJA Gallery
16-Masoumeh Mozaffari, Oil on canvas , Untitled, 100×150, 2009, Courtesy of INJA Gallery
17-Pooya Razi, Mix media on cardboard , Untitled, 45×70, 2018, Courtesy of INJA Gallery
18-Amin Jadidi, Scratchboard , Untitled, 32×39, 2010, Courtesy of INJA Gallery
19-Amin Jadidi, Scratchboard , Untitled, 42×33, 2010, Courtesy of INJA Gallery
20-Amin Jadidi, Monotype , Untitled, 33×35, 2017, Courtesy of INJA Gallery
21-Ali Beheshti, Mix media , Untitled, 36×22, 2017, Courtesy of INJA Gallery
22-Ali Beheshti, Mix media , Untitled, 36×22, 2017, Courtesy of INJA Gallery
23-Rasoul Akbarlou,Oil on canvas , Untitled, 27×48 , 2016, Courtesy of INJA Gallery
24-Rasoul Akbarlou,Oil on canvas , Untitled, 42×65 , 2017, Courtesy of INJA Gallery
25-Rasoul Akbarlou,Oil on canvas , Untitled, 32×61 , 2017, Courtesy of INJA Gallery
26-Akram Mohmoudi,Ink and Pastel on paper , Untitled, 35×25 , 2018, Courtesy of INJA Gallery
27-Akram Mohmoudi, Oil on canvas , Untitled, 40×40 , 2018, Courtesy of INJA Gallery
28-Ali Golestaneh, Watercolor on paper , Untitled, 50×70 , Courtesy of INJA Gallery