یادداشت‌ها

حسین/شیراحمدی

۸/تا/۲۲/اسفند/۱۳۹۹

یادداشت‌ها عموماً بد خط هستند. گاهی با عجله ثبت می‌شوند و گاهی با طمأنینه. جلوه‌ای نمی‌خواهد داشته باشند و در بطن خود بسیار خصوصی می‌نمایند. زیبایی خط‌ها متضمن اهمیت درون‌مایه‌شان نیست. فضای نوشته‌شدن خاصی را نمی‌طلبند و ضرورتشان فقط و فقط در ثبت شدنشان است. افکار کوچکی هستند که برای راه یافتن به یک کلیت فکری، باید تعداد زیادی از این یادداشت‌ها را دید. حاوی مقداری ذوق و قریحه و میزان زیادی بی‌تفاوتی نسبت به فهم خود هستند. سیال‌اند و بعضاً متناقض می‌نمایند. یادداشت‌ها نه دروازه، بلکه روزنه‌های کوچکی هستند که نمی‌توان از آن عبور کرد، فقط می‌توان از آن دریچه، چیزی را دید یا صدایی را شنید. تضمینی برای انتقال مفهومی مشخص را نمی‌دهند. نه آنقدر شخصی که غیر قابل فهم باشند و نه آنقدر کلی که بیانیه‌ای صادر کنند. افکاری هستند که تا نوشته نشوند ماهیتی ندارند و برای تجسد، باید نگاشته شوند و حین نگاشتن از ایده اولیه خود ناگزیر فاصله می‌گیرند. پس نگاشتن هم می‌شود بخشی از فکر کردن. ما با یادداشت‌ها مرزها و محدودیت های فکری خود را نشانه‌گذاری می‌کنیم.

چند سالی هست که به این یادداشت‌ها مشغولم. این‌ها روزنوشت من است. ثبت میکنم تا یادم نرود. بدانم که روزهایم را چطور سپری کرده‌ام. یادم بماند. تا در یاد داشته باشم.

حسین شیراحمدی
زمستان ۹۹

5 Portaits and a Cat (Mardom Studio), each panel 20x15cm, 2019
A Blue Portrait(Fatemeh), Watercolor and cryon on cardboard, 35.5x25cm, 2021
A Note on A portrait, ink on cardboard, 22×16.5cm,2020
A portait and Spikes, ink on paper, each panel 19x19cm, 2020
A portrait (Brownie the sad Dog), Ink on cardboard, 23x18cm,2020
A portrait (Farnaz), Ink on cardboard, 23x18cm,2020
A portrait (Ghazaleh), Ink on cardboard, 23x18cm,2020
A portrait (Reyhaneh), Ink on cardboard, 19x19cm,2020
A portrait (Reyhaneh), Ink on cardboard, 23x18cm,2020
A portrait (Reyhaneh), watercolor and gouache and pencil on cardboard, 23x18cm,2020
A portrait and Bouquet, Ink on cardboard, 23x18cm,2019
a Profile (Mostafa), Ink on paper, 24x22cm, 2019
A profile, Cryon and Watercolor on cardboard, 19.7×14.8cm,2018
A Sitting Cat, Ink on paper, 24x22cm, 2019
Chrysanthemums, Ink on Paper, 24x22cm, 2019
Flowers in Blue II, Watercolor and gouache on cardboard, 35.5x25cm, 2020
Flowers in Blue, Watercolor on cardboard, 35.5x25cm, 2020
Flowers no.1, watercolor on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.2, watercolor on cardboard, 24×17.5cm,2020
Flowers no.3, watercolor and gouache on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.4, watercolor and pencil on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.5, watercolor on cardboard, 24×17.5cm,2020
Flowers no.6, watercolor on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.7, watercolor and gouache on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.8, watercolor and gouache on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.9, ecoline on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.10, watercolor on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers no.11, watercolor and gouache on cardboard, 23x18cm,2020
Flowers, Ink on paper, 24x22cm, 2019
Mala the Black dog, ink on paper, 24x22cm, 2019
Prayer, Oil on cardboard, 60x40cm, 2020
Roses, Ink and ecoline on cardboard, 23x18cm,2019
Self Portrait and two Glasses, ink on paper, each panel 19x19cm, 2019
Self Portrait, Ink on cardboard, 29.7x21cm, 2018
Sleeping Cat, colored pencil on paper, 24x22cm, 2018
Sleeping Cat, ink on paper, each panel 24x22cm, 2019
Study on a portrait (Foruq), Ink on Paper, 24x22cm, 2019
Two busts and Flowers, ecoline on paper, each panel 19x19cm, 2019
two portaits and Spikes, ink on paper, each panel 19x19cm, 2020
Two Variations (Portrait of Abbas Vahedi), ink on paper, each panel 19x19cm, 2019
Untitled – Colored pencil on paper – 60x48cm – 2019
White and Yellow Roses, Watercolor on cardboard, 26×24.5cm, 2020
White Rose in two variation, Watercolor on cardboard, 35x25cm, 2020
چیدمان/نمایشگاه
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View
Hosein Shirahmadi / Notes / Installation View