پیش‌بینی/پاییز

نجمه/کزازی

۲۷/اردیبهشت/تا/۱۰/خرداد/۱۳۹۸

انسان به دلیل وابستگی‌هایش به طبیعت تأثیر زیادی در روند تغییراتش داشته و آن‌ را مهم‌ترین مأمن خود می‌دانسته است. طبیعت هم‌چنین یادآور مفاهیم مهم زندگی به اوست: تولد، هستی و نیستی.  انسان‌ نقاشی‌های من، هم از طبیعت برخاسته و هم در حال حل شدن در آن است.

او که مهم‌ترین مأمن خود را شناخته، هراس حل‌شدن در طبیعت برایش نه تنها از بین می‌رود، بلکه به خواست آن تبدیل می‌شود.

Mixed media on cardboard -9.5x12cm-2019
Mixed media on cardboard -11x12cm-2019
Mixed media on cardboard -8x10cm-2019.jpg
Mixed media on cardboard -20x25cm-2019
Mixed media on cardboard -15x23cm-2019
Mixed media on cardboard -4x9cm-2019
Mixed media on cardboard -10x12cm-2019
Mixed media on cardboard -10x10cm-2019
Mixed media on cardboard -10x10cm-2019
Mixed media on cardboard -10x10cm-2019
Mixed media on cardboard -10x10cm-2019
Mixed media on cardboard -1010cm-2019
Predicting the fall
Mixed media on cardboard -10x8cm-2019
Predicting the fall
Predicting the fall
Predicting the fall
Predicting the fall
Mixed media on cardboard-25x35cm-2018
Mixed media on cardboard-19x27cm -2018
Mixed media on cardboard-30x40cm-2018
Mixed media on cardboard-30x40cm-2018
Mixed media on cardboard-20x30cm-2018
Mixed media on cardboard-30x40cm-2018
Mixed media oncardboard-30x40cm-2018
Mixed media oncardboard-18x20cm-2018
Mixed media on cardboard-30×40-2018
Mixed media on cardboard-30x40cm-2018
Mixed media on cardboard-50x70cm-2018
Mixed media on cardboard-100x70cm-2018