دوباره

فرناز/ربیعی‌جاه

۲۶/بهمن/تا/۱۷/اسفند/۱۳۹۷

مجموعه‌ی دوباره بازگشتی‌ست دوباره بر مجموعه‌ی پیشین‌ام با عنوان صفحه گردان که در آن عنصر وجود و هستیِ انسان و نیز حضورش در چرخه‌ی حیات در نظرم بوده. در این مجموعه، تاکیدم بر مفهوم تکرار در این رابطه است.

زندگی و طبیعت تکرار است و ما آن را به صورت‌های گوناگون می‌شناسیم. از تکرار در روز و شب، فصول و طبیعت، تکرار در رشد و و ظهور نسل‌های نو در بستر تاریخ. روزمره‌گی‌ها و خودی که هر روز (به خودهای دیگر) تکرار می‌شود و در واقع ادامه دادن آن چیزی است که هست، همچون جریان رود.
تکرار ایجاد خاطره می‌کند، بازگشت به گذشته است و عکس آن. روندی است رو به جلو. نمودی از گذر زمان؛ ممتد و بدون وقفه.

ریشه، شاخه، برگ و گل همگی بخشی از مراحل مختلف زندگی یک گیاه هستند. آنان نیز همانند سایر موجودات متعلق به گونه، جنس، خانواده و … بوده که با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان موجودیت مشخصی دارند و حضورشان در این مجموعه تأکیدی است بر همین موضوع؛ تلاشی برای بازنمایی انسان، فردیتش در مراحل مختلف زندگی. فرآیند و خاطره‌ای در گذر زمان که بازگشت و تکراری متفاوت را رقم می‌زند.

Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah
Farnaz Rabieijah