31-Farnaz Rabieijah-Re-27-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-67×50-2018-Courtesy Of INJA Gallery
30-Farnaz Rabieijah-Re-26-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-49×34-2018-Courtesy Of INJA Gallery
29-Farnaz Rabieijah-Re-25-Mezzotint, Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-32×49-2018-Courtesy Of INJA Gallery
28-Farnaz Rabieijah-Re-24-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
27-Farnaz Rabieijah-Re-23-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
26-Farnaz Rabieijah-Re-22-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
25-Farnaz Rabieijah-Re-21-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
24-Farnaz Rabieijah-Re-20-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
23-Farnaz Rabieijah-Re-19-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-38.5×17.5-2018-Courtesy Of INJA Gallery
22-Farnaz Rabieijah-Re-16-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
21-Farnaz Rabieijah-Re-15-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
20-Farnaz Rabieijah-Re-14-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
19-Farnaz Rabieijah-Re-13-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
18-Farnaz Rabieijah-Re-12-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
17-Farnaz Rabieijah-Re-11-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
16-Farnaz Rabieijah-Re-10-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-53×36-2018-Courtesy Of INJA Gallery
15-Farnaz Rabieijah-Re-18-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
14-Farnaz Rabieijah-Re-17-Plant Impression on Paper (Fabriano 220g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
13-Farnaz Rabieijah-Re-09-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
12-Farnaz Rabieijah-Re-08-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
11-Farnaz Rabieijah-Re-07-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
10-Farnaz Rabieijah-Re-06-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
09-Farnaz Rabieijah-Re-05-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
08-Farnaz Rabieijah-Re-04-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
07-Farnaz Rabieijah-Re-03-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
06-Farnaz Rabieijah-Re-02-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
05-Farnaz Rabieijah-Re-01-Plant Impression on Paper (Simili Japon 130g)-64×48-2018-Courtesy Of INJA Gallery
04-Farnaz Rabieijah-Recollect-Copper Electroplated Plant-2018-Courtesy Of INJA Gallery
03-Farnaz Rabieijah-Revive-Copper Electroplated Plant-2018-Courtesy Of INJA Gallery
02-Farnaz Rabieijah-Revolve-Copper Electroplated Plant-2018-Courtesy Of INJA Gallery
01-Farnaz Rabieijah-Retentive-Copper Electroplated Plant-2018-74x30x7-Courtesy Of INJA Gallery

دوباره

فرناز/ربیعی‌جاه

مجموعه‌ی دوباره بازگشتی‌ست دوباره بر مجموعه‌ی پیشین‌ام با عنوان صفحه گردان که در آن عنصر وجود و هستیِ انسان و نیز حضورش در چرخه‌ی حیات در نظرم بوده. در این مجموعه، تاکیدم بر مفهوم تکرار در این رابطه است.

زندگی و طبیعت تکرار است و ما آن را به صورت‌های گوناگون می‌شناسیم. از تکرار در روز و شب، فصول و طبیعت، تکرار در رشد و و ظهور نسل‌های نو در بستر تاریخ. روزمره‌گی‌ها و خودی که هر روز (به خودهای دیگر) تکرار می‌شود و در واقع ادامه دادن آن چیزی است که هست، همچون جریان رود.

تکرار ایجاد خاطره می‌کند، بازگشت به گذشته است  و عکس آن. روندی است رو به جلو. نمودی از گذر زمان؛ ممتد و بدون وقفه.

ریشه، شاخه، برگ و گل همگی بخشی از مراحل مختلف زندگی یک گیاه هستند. آنان نیز همانند سایر موجودات متعلق به گونه، جنس، خانواده و … بوده که با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان موجودیت مشخصی دارند و حضورشان در این مجموعه تأکیدی است بر همین موضوع؛ تلاشی برای بازنمایی انسان، فردیتش در مراحل مختلف زندگی. فرآیند و خاطره‌ای در گذر زمان که بازگشت و تکراری متفاوت را رقم می‌زند.