Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on cardboard – 95x160cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on cardboard – 70x50cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on cardboard – 50x70cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 28x42cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on cardboard – 65x50cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2020
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 28x42cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 28x42cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 28x42cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on paper – 42x28cm – 2019
Rozita Nosrati – Untitled – Soft pastel on cardboard – 29x21cm – 2019

Nineteen/Nights

Rozita/Nosrati