تالار/این/جا/تعطیل/است

از/تاریخ/۲۹/مرداد/تا/۱۵/شهریور