آرتیسیما ۲۰۲۱ابوالفضل هارونی / نگار فرجیانی۱۴ تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰
تیر آرت آنلاین ۱۳۹۹محسن وزیری‌مقدم۶ تا ۱۷ مرداد‌ماه ۱۳۹۹
تیر آرت ۱۳۹۸عليرضا اسپهبد۴ تا ۷ تیر‌ماه ۱۳۹۸
Design+Code: Hamid Shavarean