هندسه‌ی/پنهان

کتایون/برزگر

۲۴/خرداد/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

هندسه ی پنهان

زیبایی‌شناسی فضایی که در آن زیست می‌کنیم، لایه‌ی ظاهری فرهنگ ماست. هم‌چون بسیاری از هنرهای ایرانی-اسلامی، در پس ترکیب‌ طرح‌های گچبری، هندسه‌‌ای پنهان مبتنی بر منطق دایره وجود دارد، به گونه‌ای که ساختار نقوش از تقاطع دوایر تولید می‌شود. در گذشته، هنرمند از طریق این ساختار فرهنگی و فضای ذهنی، جهان خود را مصور می‌کرد و معنای ضمنی اثر را می‌ساخت. اما گچبری‌های امروز فاصله‌ی زیادی با این هنر قدیمی گرفته، به طوری که گویی هندسه‌ی پنهان آن محو و این آثار از معنای ضمنی ولایه‌های زیرین تهی شده است. قالب‌های تکثیری برای تولید انبوه، جای ساختار فرهنگی و جهان ذهنی هنرمند را گرفته‌اند و ما نیز در پذیرش این سیر هستیم. پذیرشی که انگار در زیربنای فرهنگی ماست و نوعی تسلیم بودن در دایره‌ی قسمت.

کتایون برزگر

01-Katayoun Barzegar-Untitled-Mixed media-2019-23x11x1- Courtesy Of INJA Gallery
02-Katayoun Barzegar-Flawless-Plaster and thorn-2018-85x50x2- Courtesy Of INJA Gallery
03-Katayoun Barzegar-The Pest-Plaster and tree roots of hyrcanian forest-2018-40x18x2- Courtesy Of INJA Gallery
04-Katayoun Barzegar-The Knot-Plaster and thorn-2018-45x45x5- Courtesy Of INJA Gallery
05-Katayoun Barzegar-Untitled-Mixed media-2019-77x55x2- Courtesy Of INJA Gallery
06-Katayoun Barzegar-The Moment of blossom-Mixed media-2019-140x17x17- Courtesy Of INJA Gallery
07-Katayoun Barzegar-The Bound-Mixed media-2019-66x65x3- Courtesy Of INJA Gallery
08-Katayoun Barzegar-The Perimeter-Plaster-2018-58x50x2- Courtesy Of INJA Gallery
09-Katayoun Barzegar-Untitled-Plaster and thorn-2019-45×45- Courtesy Of INJA Gallery
10-Katayoun Barzegar-The Flow-Mixed media-2018-30x22x3:120x9x8- Courtesy Of INJA Gallery
11-Katayoun Barzegar-Untitled-Mixed media-2018-43x25x3:80x8x8- Courtesy Of INJA Gallery
12-Katayoun Barzegar-The Circle of doom-Mixed media-2018-50x50x2-Courtesy Of INJA Gallery
13-Katayoun Barzegar-Untitled-Mixed media-2018-37x30x15-Courtesy Of INJA Gallery
14-Katayoun Barzegar-The Breeze of life-Mixed media-2018-40x40x13-Courtesy Of INJA Gallery
15-Katayoun Barzegar-The Margin-Mixed media-2018-125x30x15-Courtesy Of INJA Gallery