هندسه‌ی/پنهان

کتایون/برزگر

۲۴/خرداد/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

هندسه ی پنهان

زیبایی‌شناسی فضایی که در آن زیست می‌کنیم، لایه‌ی ظاهری فرهنگ ماست. هم‌چون بسیاری از هنرهای ایرانی-اسلامی، در پس ترکیب‌ طرح‌های گچبری، هندسه‌‌ای پنهان مبتنی بر منطق دایره وجود دارد، به گونه‌ای که ساختار نقوش از تقاطع دوایر تولید می‌شود. در گذشته، هنرمند از طریق این ساختار فرهنگی و فضای ذهنی، جهان خود را مصور می‌کرد و معنای ضمنی اثر را می‌ساخت. اما گچبری‌های امروز فاصله‌ی زیادی با این هنر قدیمی گرفته، به طوری که گویی هندسه‌ی پنهان آن محو و این آثار از معنای ضمنی ولایه‌های زیرین تهی شده است. قالب‌های تکثیری برای تولید انبوه، جای ساختار فرهنگی و جهان ذهنی هنرمند را گرفته‌اند و ما نیز در پذیرش این سیر هستیم. پذیرشی که انگار در زیربنای فرهنگی ماست و نوعی تسلیم بودن در دایره‌ی قسمت.

کتایون برزگر

Katayoun Barzegar / Untitled
Katayoun Barzegar / Untitled
Katayoun Barzegar / Untitled
Katayoun Barzegar / Untitled
Katayoun Barzegar / The moment of Blossom
Katayoun Barzegar / Pest
Katayoun Barzegar / Perimeter
Katayoun Barzegar / Margin
Katayoun Barzegar / Knot
Katayoun Barzegar / Flow
Katayoun Barzegar / Flawless
Katayoun Barzegar / Circle of doom
Katayoun Barzegar / Breeze of life
Katayoun Barzegar / Bound