نه/روز/و/نه/آفتاب

اکرم/محمودی

۳۰/آذر/تا/۱۴/دی/۱۳۹۷

نمایشگاه اکرم محمودی حاصل تلاش چهارسال اخیر اوست، فضاهای داخلی تاریکِ محیط زندگی‌اش با نورهای لغزان، مضمون اصلی آثار این مجموعه است. او در گیرودار تضاد نور و تاریکی‌‌ست، گاهی تاریکی و سایه‌ها در فضا گسترده می‌شود و گاه نوری اندک در دل تاریکی اتاق نفوذ می‌کند. نور بی‌رمق، گریزان، نور غروب معنای هر جسمی که بر روی آن می‌نشیند را تغییر می‌دهد، ایده اصلی او همین اضطراب حاصل از تغییر معنای اشیا و فضاهاست.

Akeam Mahmoudi -57 x 50 cm – 1397 – Charcoal on paper, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 21 x 30 cm – 1397 – Ink on paper, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 22 x 31 cm – 1397 – Ink and Charcoal on paper, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 45 x 35 cm – 1394 – Charcoal on paper, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 50 x 44 cm – 1396 – Charcoal on paper, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 59 x 45 cm – 1396 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 63 x 48 cm – 1395 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 65 x 44 cm – 1396 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 65 x 55 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 70 x 50 cm – 1394 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 70 x 60 cm – 1394 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 72 x 51 cm – 1396 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 72 x 53 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 77 x 101 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 84 x 97 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 85 x 65 cm – 1396 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 87 x 85 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 90 x 65 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akram Mahmoudi – 103 x 83 cm – 1397 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery
Akrma Mahmoudi – 85 x 75 cm – 1396 – Oil on canvas, Courtesy of INJA Gallery