رنگی/كه/از/جهان/كم/شد

عليرضا/اسپهبد

دومين/آرت‌فر/تیـــر/غرفه‌ی/تی/ده / ۴/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

«تنها كاری كه عاشقانه و از روی تعهد دوست دارم،‌ نقاشی است و نگاه‌کردن به واقعیت در عرصه‌ی گشوده‌دیدن و دریافتن آن‌چیزی كه می‌خواهد خود را با تمام آشكارگی‌اش پنهان كند.

و اما من اين واقعيت را همچون تعهدی پذیرفته‌ام كه بی‌تفاوت و خنثی نمانم كه از نقاشی تنها زينت ديوار نسازم و همه‌ی توانایی‌هایم را صرفاً در نمايش توانمندی هدر ندهم. دل‌مشغولی من هميشه اين است؛ در جهانی كه آدمی در تلاش حماسی خود در كار خلق روابط انسانی، پای بر زمین استوار كرده است، هنر اين والاترين شيوه‌ی زيست آدمی، چه برای منِ نقاش و چه برای شمای بيننده، چه دارد و چه خواهد داشت، اگر فريب بازی با فرم و ساختار و ابزار، آن را از هنرمند و انسان تهی كند.»

Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
Alireza Espahbod
(10)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(9)
(8)
(7)
(2)