هرچه/با/من/اينجاست

فتانه/فروغی

۲۱/دی/تا/۱۲/بهمن/۱۳۹۷

گل‌ها و اشیا برایم فعال، با اراده و اثر گذار بوده‌اند. هم‌دمی و کشیدن چیزهای معمولیِ اطرافم، برای به سخن در آوردن‌شان، نوعی روش برای فهم زندگی است. از این رو به دنبال شیء‌‌های قدیمی و یا پُرکاربردی نبودم که زندگی اجتماعی و فرهنگی تبیین شده‌ای دارند. سوژه‌ باید به دلم می‌نشست و با نور و موقعیت‌اش هماهنگ می‌شد. تابش مستقیم نور روز و یا تاریکی شب معنایش را دگرگون می‌کرد و در غیاب انسان مهم‌تر به نظر می‌رسید. برای معنابخشی و یا فهم بهتر، موقعیت مکانی‌شان را تغییر می‌دادم و گاهی  با ابژه‌های دیگر هم‌راه می‌شدند. ساعت‌ها روبه‌روی‌شان می‌نشستم و به آنها نگاه می‌کردم.

این آثار تلاش می‌کنند زندگی را از زاویه‌ای به‌ظاهر بی‌اهمیت‌ترِ روزمره روایت کنند. آنجا ‌که آدمی دیگر در مرکز عالم قرار ندارد، بلکه موجودی است در میان موجودات و اشیا دیگر.

فتانه فروغی
زمستان هزار و سیصد و نود و هفت

fataneh foroghi_ 1394_Untitled_ 100×150 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1395 Untitled_ 80×60 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1395_Untitled_ 20×20 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1395_Untitled_ 20×20 cm_1_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1395_Untitled_ 20×20 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1395_Untitled_ 100×80 cm_1_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_ Untitled_ 20×30 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_ Untitled_ 30×20 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_ Untitled_ 30×40 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_ Untitled_ 50×50 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_Untitled_ 20×30 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_Untitled_ 20×30 cm_1_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_Untitled_ 30×20 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1396_Untitled_ 30×40 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 30×40 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 30×40 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 50×60 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 60×60 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 60×40 cm_2_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 90×90 cm_ oil on canvas___ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_ Untitled_ 90×90 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_Untitled_ 29×20 cm_ oil on cardboard_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ 1397_Untitled_ 35×45 cm_ oil on canvas_ Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_ Untitled_ 1396_40x70 cm_ oil on canvas_Courtesy of INJA Gallery
fataneh foroghi_Untitled_ 1394_ 28×19 cm_color pencil on paper_Courtesy of INJA Gallery