فائزه بهارلو

فائزه بهارلو متولد ۱۳۶۷ اهواز و فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان و کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر تهران است.

جبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و احتمال۱۵ تا ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
Design+Code: Hamid Shavarean