او

نمایشگاه گروهی۴ تا ۲۵ مرداد‌ماه ۱۳۹۸

او/نزدیک و دور
کسی که نیست/هست

تَنی
بی‌هیچکس

او
که رفت
که ماند
بی هیچکس

نا پیدا

Design+Code: Hamid Shavarean