گنبد کبود


تانیا/عزیزی

۸/آذر/تا/۲۹/آذر

رو به رو


امیرحسین/اسماعیلی

۱۷/آبان/تا/۱/آذر

جا


نمایشگاه/گروهی

۱۹/مهر/تا/۱۰/آبان

اتاق ِ علیرضا


عليرضا/اسپهبد

۲۹/شهریور/تا/۱۲/مهر‌ماه

او


نمایشگاه/گروهی

۴/تا/۲۵/مرداد/۱۳۹۸

تَرْکْ/گذاشتن و رفتن


ثریا/کیانی

۱۴/تا/۲۸/خرداد/۱۳۹۸

هندسه‌ی پنهان


کتایون/برزگر

۲۴/خرداد/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

رنگی كه از جهان كم شد


عليرضا/اسپهبد

۴/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

پیش‌بینی پاییز


نجمه/کزازی

۲۷/اردیبهشت/تا/۱۰/خرداد/۱۳۹۸

پیش از آنکه بجنبیم


محبوبه/نوروزى

۶/تا/۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۸