میرا


مینا/محمدی/سرشت

۲۱/شهریور/تا/۴/مهر/۱۳۹۹

نور بر تاریکی


امیر/جدیدی

۲۴/مرداد/تا/۱۴/شهریور/۱۳۹۹

دهن کجی به افلاطون در باب معماری


نمایشگاه/گروهی

از/۲۰/تیر/۱۳۹۹

چاردیواری


نمایشگاه/گروهی

فروردین/و/اردیبهشت/۱۳۹۹

فرمایش


معصومه/عبیری/نیا

۲/تا/۱۶/اسفند/۱۳۹۸

چیزها


فربد/احمدوند

۱۱/تا/۲۵/بهمن/۱۳۹۸

زمهرير


نسرین/قره/داغی

۲۰/دی/تا/۴/بهمن/۱۳۹۸

کارهای اخیر


پروانه/اعتمادی

۶/دی/تا/۱۷/دی/۱۳۹۸

گنبد کبود


تانیا/عزیزی

۸/تا/۲۹/آذر/۱۳۹۸

رو به رو


امیرحسین/اسماعیلی

۱۷/آبان/تا/۱/آذر/۱۳۹۸

جا


نمایشگاه/گروهی

۱۹/مهر/تا/۱۰/آبان/۱۳۹۸

اتاق علیرضا


عليرضا/اسپهبد

۲۹/شهریور/تا/۱۲/مهر/۱۳۹۸

او


نمایشگاه/گروهی

۴/تا/۲۵/مرداد/۱۳۹۸

تَرْکْ/گذاشتن و رفتن


ثریا/کیانی

۱۴/تا/۲۸/خرداد/۱۳۹۸

هندسه‌ی پنهان


کتایون/برزگر

۲۴/خرداد/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

رنگی كه از جهان كم شد


عليرضا/اسپهبد

۴/تا/۷/تیر/۱۳۹۸

پیش‌بینی پاییز


نجمه/کزازی

۲۷/اردیبهشت/تا/۱۰/خرداد/۱۳۹۸

پیش از آنکه بجنبیم


محبوبه/نوروزى

۶/تا/۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۸

گل تناقض ناب


نمایشگاه/گروهی

۹/تا/۳۰/فروردین/۱۳۹۸

دوباره


فرناز/ربیعی‌جاه

۲۶/بهمن/تا/۱۷/اسفند/۱۳۹۷

هرچه با من اينجاست


فتانه/فروغی

۲۱/دی/تا/۱۲/بهمن/۱۳۹۷

نه روز و نه آفتاب


اکرم/محمودی

۳۰/آذر/تا/۱۴/دی/۱۳۹۷

زندگی خاموش


نمایشگاه/گروهی

۲/تا/۲۳/آذر/۱۳۹۷